Svet Inzercie - inzercia zdarma inzeráty


Podmienky

Podmienky poskytovania a využívania služieb portálu Svetinzercie.sk pre užívateľov (ďalej len Podmienky)

 

Podmienky poskytovania a využívania služieb Svetinzercie.sk pre užívateľov (ďalej len „Podmienky“) stanovujú pravidlá medzi spoločnosťou Trade Tising s.r.o. (ďalej len „Svetinzercie.sk“) a užívateľom služieb Svetinzercie.sk (ďalej len „ Užívateľ“).

 

Užívateľom je každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala a vo využívaní tejto služby i naďalej pokračuje. Potvrdením voľby "súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa užívateľ zaväzuje dodržiavať Podmienky v nasledujúcom znení:

 

REGISTRÁCIA


1. Podmienkou pre vstup či využitie Služby je registrácia užívateľa na webovej stránke registrácie, kde je presne popísaný spôsob registrácie (ďalej len „Registrácia“). Registráciou pristupuje užívateľ k týmto podmienkam a akceptuje ich ustanovenia.

 

2. Registrovať sa môže i taký návštevník webových serverov, ktorých prevádzkovateľom je Svetinzercie.sk, ktorý tieto stránky ani služby nehodlá zatiaľ využívať. Užívateľ, ktorý sa pred zverejnením týchto podmienok zaregistroval v minulosti v rámci využívania niektorej zo služieb Svetinzercie.sk poskytovaných v rámci prevádzky webových serverov Svetinzercie.sk a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedenú registráciu prihlasuje, stáva sa automaticky užívateľom, a má sa za to, že vykonal registráciu v zmysle tohto článku.

 

 

INZERCIA

 

1. Prevádzkovateľ portálu Svetinzercie.sk je spoločnosť Trade Tising s.r.o. so sídlom na Rastislavova 30, 921 01 Piešťany (ďalej len prevádzkovateľ).

 

2. Užívateľom portálu Svetinzercie.sk je osoba využívajúca služby internetového portálu Svetinzercie.sk (ďalej len užívateľ).

 

3. Užívateľ internetového portálu Svetinzercie.sk akceptuje tieto podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

4. Užívateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa tieto informácie preukážu ako nepravdivé alebo vznikne pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zrušiť.

 

5. Každý užívateľ môže mať len jednu registráciu. V prípade duplicitnej registrácie mu bude ďalšia registrácia odstránená.

 

6. Údaje z registrácie prevádzkovateľ použije len v medziach zákona. Meno adresa užívateľa z registrácie nebude uverejnená na inzeráte.

 

7. Užívateľ registráciou dáva súhlas na uverejnenie vlastných údajov, ktoré uviedol pri registrácii.

 

8. Užívateľ portálu môže zadávať neobmedzený počet inzerátov.

 

9. Užívateľ môže inzerovať len konkrétny tovar alebo službu. Neplatí to pre prípady platených produktov a bannerovej reklamy.

 

10. Užívateľ súhlasí so zasielaním reklamných e-mailových správ portálu Svetinzercie.sk na ním uvedenú mailovú adresu vregistrácii.

 

11. Prevádzkovateľ internetového portálu Svetinzercie.sk (ďalej len prevádzkovateľ) nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov.

 

12. Inzeráty musia byť vkladané len do tej sekcie a podsekcie, do ktorej svojím obsahom patria, inak budú odstránené, prípadne presunuté. Inzeráty budú taktiež odstránené, ak sú v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi, alebo ak prevádzkovateľ uzná za vhodné aj bez toho, aby to oznámil užívateľovi.

 

13. Inzeráty v titulke nesmú obsahovať nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a ostaných znakov a tiež webové stránky. Webovú stránku môže uverejniť len inzerujúca firma a to v texte inzerátu.

 

14. Ak má prevádzkovateľ podozrenie, že inzerát odporuje uvedeným podmienkam, má právo tento inzerát odstrániť.

 

15. Prevádzkovateľ len sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim. Nezodpovedá za samotný obchod, kvalitu, dodanie, úhradu apod.

 

16. Prevádzkovateľ má právo bez súhlasu užívateľov upravovať služby portálu.

 

17. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť uvedené podmienky inzercie.

 


PLATNOSŤ PODMIENOK


Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia na webovej stránke Svetinzercie.sk.

 

 

V Pieštanoch dňa: 19.11. 2009 Trade Tising s.r.o


Reklama